Witaj, zarejestruj się aby mieć dostęp do wszystkich funkcji serwisu.

Get Adobe Flash player
Tworzenie regionalnych i gminnych planów inwestowania
Wstęp

Wynikiem przemian demokratycznych w Polsce jest zasadnicze zwiększenie roli samorządów (gmin. powiatów) w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego. Spowodowało to konieczność przygotowania i wdrażania lokalnych planów rozwoju zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnych. Plany te w dużej mierze znalazły swe odbicie w perspektywicznych strategiach regionalnych (wojewódzkich). Fakt głoszenia przez Polskę akcesu wstąpienia do Unii Europejskiej wymaga by plany te odzwierciedlały przewidywane unijne wymogi i zalecenia. Aktualnie tworzona strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego wskazuje, że gminy planują swój wzrost gospodarczy w powiązaniu z tradycyjnymi dla tego regionu dziedzinami gospodarki: turystyką, rolnictwem, rybołówstwem, przemysłem drzewnym i przetwórczym. W poszukiwaniu nowych kierunków działalności część gmin z terenu Pomorza dostrzegło swoją szansę awansu społecznego i gospodarczego w rozwoju energetyki ze zródeł odnawialnych a w szczególności, uwzględniając warunki środowiskowe regionu Pomorza energetyki wiatrowej. Zadaniem gmin i samorządów lokalnych jest tworzenie odpowiednich warunków dla planowego rozwoju i zachęcenie przedsiębiorców chcących inwestować w czystą energetykę. Zagadnienie to jest przedmiotem artykułu.

1. Warunki rozwoju energetyki wiatrowej (EWI)

Rozwój tej formy działalności gospodarczej wymaga kilku czynników niezbędnych dla sukcesu przedsięwzięcia. Są to:

1. Dostępność i ilość surowca do produkcji energii - zasoby wiatru na danym tereni
2. Gwarancje zbytu produkcji energii elektrycznej
3. Możliwość pozyskaniu odpowiedniego terenu dla realizacji inwestycji
4. Dostępność środków finansowych dla przygotowania i realizacji inwestycji
5. Posiadanie nowoczesnej i wydajnej technologii produkcji

Ad.1. Bezpieczeństwo finansowe inwestycji wymaga dokładnej znajomości zasobem wiatr mniejsza, niż oczekiwana, np. o 10% średnia prędkość wiatru powoduje zmniejszenie produkcji energii o 25-30 % ' Toteż określenie wietrzności danego obszaru jest podstawowym problemem inwestorów. Dostępna dziś jedyna mapa wietrzności obszaru Polski stworzona przez prof. H. Lorenz nie zapewnia zakresu oraz dokładności danych na poziomie wymaganym przez inwestorów. Wielkości uzyskane z mapy w znaczący sposób różnią się z wynikami dostępnymi z istniejących masztów pomiarowych. Dla dużych projektów budowy farm wiatrowych pierwszym krokiem jest więc wykonanie pomiarów wietrzności. Opóˇnia to o co najmniej rok rozpoczęcie przygotowań inwestycji i to bez żadnych gwarancji uzyskania pożądanych wyników. Brak profesjonalnej mapy wietrzności postrzegane jest dziś jako poważny hamulec w rozwoju energetyki wiatrowej.

Ad.2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki o obowiązku zakupu energii i określeniu ceny minimalnej zachęciło inwestorów do zainteresowania się energetyka ze ˇˇródeł odnawialnych. Duży opór ze strony zakładów energetycznych przed przyłączaniem ˇˇródeł czystej energii i zakupem wytworzonej przez nie energii jest odzwierciedleniem faktu. że polityka państwa odnośnie energetyki niekonwencjonalnej jest realizowana ich kosztem. Brak spójnej całościowej strategii państwa jest przeszkodą w długofalowym planowaniu rozwoju energetyki wiatrowej. Wszyscy zainteresowani liczą tu na zbliżenie naszych rozwiązań do obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Ad.3. W ostatnim okresie znacznie wzrosło zainteresowanie pozyskaniem terenów pod budowę elektrowni wiatrowych. Gwarancje zakupu energii, zapowiedz dalszych rozwiązań prawnych wspierających eko - energetykę jest zachętą do inwestycji tę nową dziedzinę aktywności gospodarczej. Budowa elektrowni wiatrowych nic wymaga zmiany rolniczego przeznaczenia gruntów, brak Jest szczególnych ograniczeń (poza ogólnobudowlanymi) dotyczących lokalizacji turbin, Również ceny ziemi, ze względu na dużą niepewność finansową inwestycji, są stosunkowo niskie. Z tych też powodów urzędy gmin na Pomorzu są zasypywane propozycjami udziału - najczęściej w postaci aportu ziemią - w przedsięwzięciach związanych z budową farm wiatrowych. Na obszarze samego województwa zachodniopomorskiego szacuje się możliwość posadowienia około 300 elektrowni wiatrowych w sposób akceptowalny przez społeczności lokalne i bezpieczny dla środowiska. Może być ich znacznie więcej gdy inwestorzy nie będą przestrzegać podstawowych zasad lokalizacji i budowy turbin.

Ad.4. Obecnie jedynymi realnymi funduszami na budowę elektrowni wiatrowych są środki własne przedsiębiorców uraz kredyty komercyjne. Poziom inflacji w Polsce oraz obowiązujące ceny energii praktycznie wykluczają możliwość domknięcia finansowego inwestycji w oparciu o kredyty komercyjne zaś wsparcie ze strony funduszy proekologicznych czy kredytów preferencyjnych jest iluzoryczne. Tym samym ważne staje się prawidłowe zaprojektowanie przedsięwzięcia tak by nakłady zwróciły się rozsądnym czasie (do 10 lat).

Ad 5. Tempo rozwoju technologii turbin wiatrowych jest często porównywane z tempem rozwoju systemów komputerowych. Właściwie co roku producenci elektrowni oferują nowe modele coraz doskonalszych maszyn. Wielkość turbin, sprawność w wytwarzaniu energii, minimalizacja oddziaływań na środowisko (hałas), bezawaryjność jest stale podnoszona i udoskonalana. Urządzenia są projektowane i wykonywane dla 20 letniego okresu nieprzerwanej pracy. Cena jednego kilowata zainstalowanej turbiny systematycznie spada (ok. 800 - 850 $) jednak łączny koszt inwestycji jest znaczny i wynosi 2-3 mln zł dla jednej elektrowni wiatrowej. Dla osób pragnących stać się właścicielem wiatraka "okazją" mogą być pojawiające się czasami oferty turbin z odzysku. Są to najczęściej nie sprzedane w krajach Unii turbiny starszych generacji, elektrowni zdemontowane w ramach modernizacji farm wiatrowych, nie w pełni sprawnych czy oferowanych przez upadające fabryki lub przedsiębiorstwa. Urządzenia o niskiej sprawności, często nic posiadające gwarancji serwisu, części zapasowych mogą stać się ˇˇródłem strat nie tylko dla kupujących. Te posadowione, marnej jakości turbiny wiatrowe, których koszty eksploatacji mogą przekroczyć wpływy z wytworzonej energii będą miały negatywny wpływ na rozwój całej energetyki wiatrowej. W efekcie te "oszczędnościowe" rozwiązania mogą okazać się wyjątkowo kosztowne.

2. Gmina i energetyka wiatrowa

Już dziś większość gmin naszego regionu stanęło przed problemem podejmowania decyzji związanych z planami budowy elektrowni i farm wiatrowych. Zauważyć można cztery podstawowe sposoby podejścia do tego zagadnienia.

a) Wariant obojętny

Władze lokalne traktują inwestycje energetyki wiatrowej jak inne przedsięwzięcia budowlane, Inwestor zobowiązany jest skompletować wszystkie wymagane prawem zezwolenia i dokumenty, na budowę i eksploatację elektrowni wiatrowej. Musi również zainicjować i sfinansować procedurę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszaru inwestycji o ile nic koliduje ona z aktualnymi planami czy strategią rozwoju regionu. Jest to obecnie standardowy sposób obsługi nowoprojektowanych turbin wiatrowych ze względu na całkowity brak doświadczeń w planowaniu i nadzorze nad tego typu inwestycjami. Powoduje o jednak, iż każdy potencjalny inwestor musi pokonać wszelkie wymogi formalno-prawne aby zrealizować zamierzenie budowy elektrowni wiatrowych. Brak doświadczenia urzędów zwodować może również powstawanie błędów lokalizacyjnych powodujących niepotrzebne konflikty. Wariant ten będzie w przyszłości stosowany w gminach nie przewidujących rozwoju energetyki wiatrowej na swoim terenie i pragnących raczej zniechęcić przedsiębiorców do poważniejszego w nią inwestowania.

b.) Wariant pasywny

Gmina przewiduje rozwój energetyki wiatrowej na swym terenie i określa zasady oraz obszar na tego typu działalność ( w ramach prawa lokalnego). W tym celu tworzony jest gminy / regionalny plan inwestowania w energetykę wiatrową uwzględniający obszary wyłączone ze względów: o społecznych - tereny w pobliżu miast i wsi i zamieszkałych zabudowań o gospodarczych - tereny przeznaczone pod inne typy działalności gospodarczej np. turystyka, rekreacja o środowiskowych - tereny rezerwatów, parków obszarów chronionych, o innych - ograniczenia ze strony lotnictwa, wojska itp. Podstawowe zasady tworzenia gminnych planów i studiów zagospodarowania przestrzennego omawia pismo Ministerstwa Ochrony Środowiska z dnia 16.06.99. (pkt. 5) c) Wariant aktywny W wariancie tym gminy oprócz stworzenia planu podejmują działania mające na celu aktywizację i zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w energetykę wiatrową na ich terenie. Będzie to głównie przygotowanie informacji niezbędnych dla przyszłych inwestorów takich jak określenie lokalnych zasobów wiatru, terenów pod przyszłe elektrownie wiatrowe. preferencji dla osób i firm inwestujących w EWI. Szczegółowy zakres takich działań omawia pkt. 6

d) Wariant uczestnictwa

Najaktywniejsze gminy chcąc bezpośrednio wykorzystać możliwości stwarzane przez energetykę niekonwencjonalną planują budowę własnych elektrowni wiatrowych lub udział w przedsięwzięciach organizowanych przez prywatnych inwestorów. Dobrym przykładem są tu projekty turbin wiatrowych zrealizowane w gminach Kwilcz i Nowogard. Podstawowym warunkiem zaangażowania gminy w przedsięwzięcia energetyczne jest możliwość znaczącego współfinansowania budowy ze środków zewnętrznych (dotacji funduszy ekologicznych, środków pomocowych Unii Europejskiej). Wytwarzana energia elektryczna może być bezpośrednio wykorzystywana w gminnych obiektach przemysłowych (oczyszczalnie ścieków) zmniejszając w znakomity sposób koszty ich funkcjonowania. Rozwój energetyki wiatrowej na terenie gminy może zostać również skorelowany z lokalnymi potrzebami energetycznymi. Możliwe jest tu np. wykorzystanie infrastruktury sieci energetycznych wybudowanych na potrzeby elektrowni wiatrowych do poprawy warunków zasilania odległych miejscowości i wsi.

3. Cele i zadania tworzenia planów

Celem podstawowym tworzenia planów jest przygotowanie gminy do przyjaznego i bezpiecznego dla ludzi i środowiska wdrożenia energetyki wiatrowej. Zebrane i opracowane w sposób kompleksowy dane niezbędne dla przyszłych inwestorów pozwolą na bezproblemowy rozwój energetyki wiatrowej w gminach. Podstawowym założeniem jakie należy przyjąć przy tworzeniu gminnych planów i strategii jest wykorzystanie narzędzi, metod planowania i prowadzenia tego typu inwestycji opracowanych w wiodących w energetyce wiatrowej krajach Unii Europejskiej (Niemcy Dania, Wielka Brytania). Inne cele związanych z tworzenie planów rozwoju EWI to: o Przygotowanie kompleksowego zakresu informacji niezbędnych dla wdrożenia przyjaznej ekologicznie technologii produkcji energii wiatrowej o przyciągnięcie kapitału dla inwestycji komercyjnych w energetykę wiatrową o otwarcie społeczności lokalnych gmin na ideę wykorzystania odnawialnych zródeł energii o wdrażanie zasad AGENDY 21 w rejonie Morza Bałtyckiego w zakresie sektora energetycznego i przemysłowego o ochrona środowiska naturalnego szczególnie w okresie rozwoju energetyki wiatrowej o aktywizacja gospodarcza gmin, zmniejszenie bezrobocia strukturalnego o Dostosowanie metodologii planowania przestrzennego rozwoju do standardów stosowanych w krajach Unii Europejskiej o zachęcenie producentów turbin wiatrowych do rozwoju bazy wytwórczej EWI, powiązanie technologiczne i kapitałowe z polskimi producentami, poddostawcami

4. Korzyści z wdrażania energetyki wiatrowej na terenie gminy

Pożytek jaki może przynieść planowy rozwój energetyki wiatrowej w gminie zależy od stopnia zaangażowania władz i społeczeństwa lokalnego. Przyjmując maksymalne zaangażowanie gminy (wariant uczestnictwa) do podstawowych korzyści należy zaliczyć:

GMINY

1 Dochody czerpane ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie wiatrowe zasilają budżet gminy.

2 Maleją wydatki ponoszone przez gminę na energię elektryczną oraz na zaopatrzenie w energię podmiotów zarządzanych przez gminę: szkól, placówek służby zdrowia, zakładów budżetowych;

3 Elektrownia wiatrowa może być uzupełnieniem zadania inwestycyjnego - gminnej oczyszczalni ścieków i w ogólnym rozrachunku przyczyniać się do obniżenia kosztów eksploatacji oczyszczalni;

4 Włączenie lokalnej siły roboczej, firm budowlanych i usługowych w proces budowy systemu turbin wiatrowych i ma istotny wpływ na likwidację bezrobocia, a tym samym na obniżenie kosztów społecznych; a Możliwość sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej Zakładowi Energetycznemu b Możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji c Korzyści marketingowe: o wykorzystanie nowoczesnych technologii dla dobra mieszkańców gminy o budowa wizerunku gminy "przyjaznej" środowisku.

SPOŁECZEŃSTWO

1. Wytwarzanie nowej wartości oznacza wzrost zamożności regionu to z jednej strony przyczynia się do podniesienia jakości życia społecznego, a z drugiej - wzrostu atrakcyjności regionu dla inwestorów:

2. Możliwość aktywizacji terenów słabo zaludnionych lub o ubogich glebach.

3. Zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych ludności poprzez rozwój ekologicznie czystej energetyki ze źródeł odnawialnych a nie poprzez dalszą rozbudowę niekorzystnych dla zdrowia elektrowni tradycyjnych:

4. Wzrost udziału energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym gminy poprawia jakość życia i zdrowia mieszkańców;

5. Zasady tworzenia gminnych planów rozwoju energetyki wiatrowej

Gminne plany i strategie rozwoju energetyki wiatrowej są fragmentem całościowej strategii rozwoju gospodarczego danego regionu. Powinny one w miarę pełny opisywać: o Przewidywany zakres inwestycji związanych z energetyką wiatrową na terenie gminy o Proponowane obszary lokalizacji elektrowni i farm wiatrowych o Tereny wyłączone spod tego typu działalności o Podstawowe zasady jakie należy przyjąć przy projektowaniu przedsięwzięć energetyki wiatrowej o Ewentualne preferencje ze strony gminy dla firm i osób chcących budować elektrownie wiatrowe Doświadczenia lokalnych władz samorządowych w państwach wysoce zaawansowanych w rozwoju energetyki wiatrowej jednoznacznie pokazują, iż przygotowane i skonsultowane z mieszkańcami gminy plany pozwalają uniknąć wielu pomyłek i nieprawidłowości podczas kształtowania się całkowicie nowej formy działalności gospodarczej. W Polsce nie są znane przykłady stworzenie takich planów i strategii. Jednocześnie w gminach zainteresowanych tą tematyką obserwuje się dużą potrzebę poznania zasad jakimi powinna kierować się administracja lokalna przy wydawaniu warunków i pozwoleń na budowę siłowni wiatrowych. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi pismo Ministerstwa Ochrony Środowiska z dnia 16.06.99 będące informacją dla samorządów odnośnie planów rozwoju energetyki wiatrowej. W piśmie tym minister R. Gawlik zachęcając gminy do wspierania budowy elektrowni wiatrowych na swoim terenie wskazuje również na zagadnienia, które muszą być wzięte pod uwagę przy wydawaniu zezwoleń na budowę siłowni. Zalecenia te jedynie uzupełniają przepisy prawa budowlanego oraz ustawię o zagospodarowaniu przestrzennym jakim naturalnie podlega budowa siłowni wiatrowej. Pismo zaleca planowanie budowy farm wiatrowych na terenach rolniczych i nieużytkach nic przewidzianych w przyszłości do innych celów (budownictwo przemysłowe, mieszkalnictwo, rekreacja). Ograniczenia lokalizacyjne winny obejmować strefy ochrony przyrody, i obszary leśne. Szczególny nacisk położony został na zachowanie odpowiedniej odległości planowanej lokalizacji turbin od siedzib ludzkich. Minimalna odległość 200 m może zostać zmniejszona jedynie w przypadkach budowy elektrowni na własnym terenie przez osobę na nim zamieszkującą. Odległość ta wynika z technicznych uwarunkowań oraz doświadczeń zebranych w innych krajach nad minimalizacją skutków sąsiedztwa farm wiatrowych w stosunku do stałych siedzib ludzkich. Dotyczy to głównie oddziaływań typu hałas i efekt stroboskopowy oraz odczuć mieszkańców na temat ciągłego przebywania w sąsiedztwie dużych poruszających się elementów krajobrazowych. Pismo omawia również pewne warunki jakie gmina powinna nakładać na inwestujących w energetykę wiatrową. Są to min.:

- określenie minimalnej mocy instalowanych turbin w farmie wiatrowej na 500 kW
- wymóg umieszczania elektrowni o mocach powyżej 100 kW na konstrukcjach rurowych
- określenie koloru jakim powinny być pokryte konstrukcje turbin wiatrowych - biały lub biało-szary nie kontrastujący z otoczeniem
- określenie wymiarów i kolorów dodatkowych pomieszczeń usytuowanych na farmie wiatrowej o powierzchni do 15 m, wysokości do 3m, pomalowane na kolor szary, brązowy lub zielony
- nie umieszczanie reklam na konstrukcjach elektrowni za wyjątkiem standardowych oznaczeń producenta umieszczonych na gondoli.

Inne warunki jakim powinny odpowiadać nowobudowane farmy wiatrowe to:

- Ujednolicenie typu elektrowni w ramach farmy
- Ujednolicenie koloru elektrowni w ramach farmy
- Określenie maksymalnej wysokości konstrukcji w zależności od warunków krajobrazowych
- Nakazu usunięcia nieczynnych dłużej niż rok elektrowni wiatrowych

Zawarte w piśmie ministerstwa wytyczne odnośnie lokalizacji i warunków budowania siłowni wiatrowych są podstawowymi zasadami obowiązującymi w większości krajów rozwijających energetykę wiatrową. Dobrym narzędziem ułatwiającym planowanie inwestycji jest cyfrowa mapa obszaru z naniesionymi informacjami odnośnie zasad lokalizacji turbin i farm wiatrowych. Generalnie warunki narzucane przez administracje lokalne zależą od ogólnej polityki gminy w stosunku do inwestycji wiatrowych. W regionach, które szczególnie chcą zachować warunki krajobrazowe większą uwagę zwraca się na stronę wizualną przedsięwzięć - wysokość, kolor, odpowiednie odległości pomiędzy turbinami, walory estetyczne konstrukcji itp. W gminach nastawionych na rozwój przemysłu energetyki wiatrowej preferuje się maksymalizację efektywności produkcyjnej turbin (turbiny o dużych mocach), dobre lokalizacje minimalizujące zajmowane przez farmy wiatrowe obszary, udział społeczeństwa i firm lokalnych w przedsięwzięciach inwestycyjnych. We wszystkich jednak przypadkach plany te stanowią podstawę strategii rozwoju energetyki wiatrowej na obszarze gminy.

6. Działania zwiększające atrakcyjność inwestycyjną gminy

Wykonanie planu rozwoju energetyki wiatrowej na terenie gminy jest pierwszym krokiem dla otwarcia regionu na tą formę działalności gospodarczej. Gminy, które w aktywny sposób chcą kształtować zainteresowanie potencjalnych przedsiębiorców swoim terenem powinny podjąć dodatkowe działania znacznie zwiększające atrakcyjność inwestycyjną. Do działań tych należy:
- Określenie zasobów wiatru na terenie gminy
- Określenie wskazań lokalizacyjnych pod przyszłe elektrownie wiatrowe
- Propozycje gminnych terenów umożliwiających budowę siłowni w wiatrowych
- Zaoferowanie możliwości zakupu energii z elektrowni wiatrowych

Ze względu na obszerność zadań i ich ponad gminny charakter prace te winny być prowadzone (koordynowane) i współfinansowane przez wyższe szczeble administracji samorządowej - powiaty, województwa. Zdaniem autorów artykułu ten typ działań może przynieść gminie i jej mieszkańcom najwięcej korzyści z wdrażania energetyki wiatrowej na ich terenie. Zakres prac możliwych do wykonania obejmuje :

- wykonanie kompleksowych badań zasobów energii wiatru na Pomorzu
- sporządzenie analiz ekologicznych,
- wyznaczenie terenów wyłączonych spod tego typu inwestycji
- stworzenie mapy (cyfrowej) prezentującej potencjalne tereny usytuowania elektrowni
- stworzenie gminnych strategii rozwoju i planów zagospodarowania przestrzennego
- działania informacyjne
- działania promocyjne zachęcające inwestorów do budowy siłowni wiatrowychPierwszym etapem działań są badania zmierzające do określenia zasobów wiatru na terenie gminy lub kilku sąsiednich gmin/ powiatu. W pomiarach zastosować należy metodologię badań opracowaną i stosowaną w krajach Unii Europejskiej dla celów wiązanych z energetyką wiatrową. Niezależnie, wykonać trzeba analizę ekologicznych zasobów terenów uwzględniającą Wstępowanie chronionych gatunków fauny i fory, trasy migracji ptaków oraz inne. istotne z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego lub krajobrazu elementy. Celem takiej analizy jest określenie obszarów, które ze względów ekologicznych powinny być wyłączone spod działalności inwestycyjnej, obszarów, w których laka działalność może być prowadzona przy zapewnieniu odpowiednich środków chroniących zasoby przyrody oraz wreszcie tych obszarów, w których nie istnieją ekologiczne ograniczenia rozwoju inwestycyjnego. Na podstawie tych informacji, uzupełnionych o dane o miejscach nie podlegających wykorzystaniu ze względu na bliskość siedzib ludzkich, przyszłych inwestycji itp. wyznaczona zostanie mapa obszarów odpowiednich do budowy elektrowni wiatrowych. Na mapy naniesione zostaną istotne z punktu widzenia przyszłych inwestorów informacje o istniejącej bądz planowanej infrastrukturze technicznej (linie energetyczne drogi, wysokie przeszkody). Zaleca się wykonanie mapy zgodnej z powszechnie stosowanym w krajach Unii Europejskiej standardem CIS. Kolejnym etapem prac jest wyznaczenie obszarów, na których możliwe będzie budowanie elektrowni wiatrowych. Wskazania lokalizacyjne ustalone będą w oparciu o wyniki badań kierunku i siły wiatru, rezultaty analiz ekologicznych oraz długofalowe plany rozwoju regionalnego. Powyższe dane będą podstawą do stworzenia przez zainteresowane gminy regionalnych strategii rozwoju gospodarczego, lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zaopatrzenia energetycznego, uwzględniających wykorzystanie energetyki wiatrowej. Przygotowane plany i strategie rozwoju po konsultacjach ze społecznością lokalną i po pozytywnym zaopiniowaniu przez władze regionalne (Sejmik Wojewódzki) zostaną opublikowane w folderach . materiałach promocyjnych i informatorach skierowanych do potencjalnych inwestorów.

Zakończenie

Przedstawione w artykule zagadnienia i informacje są jedynie próbą nakreślenia problemów, szans i zagrożeń z jakimi mogą spotkać się gminy w trakcie wdrażania energetyki wiatrowej na ich terenie. Dzisiaj już widać, iż pytania stawiane przez lokalne samorządy to nie "czy" rozwijać czystą energetykę ale "jak" to robić by minimalizować możliwe negatywne skutki ich oddziaływań na społeczność lokalną i środowisko. Autorzy artykułu widzą dużą szansę rozwoju dla zainteresowanych gmin przy umiejętnym wykorzystaniu nadchodzącej koniunktury i mody na inwestowanie w energetykę ze zródeł odnawialnych. Nie bez znaczenia pozostaje, nie omawiany w tym artykule, fakt udostępniania dla regionów szerokiego strumienia środków pomocowych z Unii Europejskiej dla dużych i kompleksowych przedsięwzięć rozwoju terenów rolniczych z wykorzystaniem ekologicznych technologii. Energetyka wiatrowa jest tutaj najlepszą propozycją. Prezentowane informacje opierają się w głównej mierze na doświadczeniach samorządów krajów wysoce zaawansowanych we wdrażaniu energetyki wiatrowej w tym na materiałach i informacjach uzyskanych w trakcie konferencji burmistrzów i wójtów gmin Pomorza Zachodniego i Wielkopolski z przedstawicielami samorządów gmin duńskich (LEM, Dania ).

Tadeusz Kwiatkowski
Krzysztof Prasałek
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2011 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.